Maria Montessori

Maria Montessori föddes i Italien 1870, studerade medicin och blev 1896 Italiens första kvinnliga läkare.

Maria Montessori (1870-1952) kom tidigt i kontakt med utvecklingsstörda barn och utarbetade pedagogiska metoder för att hjälpa dem. När hon såg vilka framsteg barnen gjorde började hon fundera över om hennes metod skulle fungera bra även på friska barn. Den första montessoriutbildningen utformades i Rom 1913. Maria Montessori var senare verksam i Spanien, Nederländerna och Indien.

"Hjälp mig att hjälpa mig själv", är en devis som säger mycket om montessoripedagogiken. All onödig hjälp är ett hinder i barns utveckling. Barnen ska känna att de arbetar för sin egen skull och inte för någon annans. De har frihet att välja sin sysselsättning och arbeta med det de valt i sin egen takt, så länge de vill. I friheten ligger också hänsyn till kamraterna runt omkring, att inte störa någon annan.

Maria Montessori såg att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara dessa "känsliga" perioder. Hennes filosofi bygger på att varje barn är unikt och att man ska följa barnet i dess utveckling. Den första större redogörelse om hennes metod utkom 1909, "The Montessori method".

De olika inlärningsperioderna:

Första perioden, 0-6 år

Den viktigaste perioden hos en människa är mellan 0 och 6 år, då barnet har ett absorberande sinne som gör att det tar in allt det ser och upplever. De första tre åren registrerar barnet allt, utan urskiljning, medan barnet mellan 3 och 6 år börjar sortera intrycken och mer kan välja vad det vill ta in. Läraren fungerar nu mer som en handledare, vars roll är att iordningställa barnets miljö, observera barnet och ge stimulans.

Andra perioden, 6-12 år

I skolåldern sker lekar och arbete allt mer i samarbete med andra. Maria Montessori hävdade att 6-12-åringens självständighetssträvan handlar om att "fånga universum", eftersom barnet har förmågan att lära sig allt som finns runt omkring oss. Redskapen finns i den egna personen; 6-12-åringen har en obegränsad fantasi och en glöd att vilja lära sig. Utnyttja den viljan och ge de här barnen utmaningar, sa Maria Montessori. De är redo för allt!

Tredje perioden, 12-18 år

Den personliga utvecklingen är mycket viktig under denna period och personal inom skolans värld måste ta hänsyn till det. De allra flesta tonåringar jobbar hårt och länge med att hitta sig själva.